Algemene voorwaarden – geboortedoula

ALGEMENE VOORWAARDEN

Doula Den Bosch – geboortedoula

 

1. Definities

De diensten:

Diensten als geboortedoula

De doula:

Joke van Strijp, geb. 3-9-1982, woonachtig in Den Dungen

De cliënt:

de zwangere/ de vrouw en haar (geboorte)partner

De geboorte (resp. het geboorteproces):

De periode van een aantal uren waarin de geboorte van de baby zich aandient, de baby geboren wordt. Van vorderende ontsluiting tot en met geboorte van de baby en nageboorte.

Bedrag:

Het verschuldigd bedrag dat is overeengekomen door de doula en de cliënt waarvoor de diensten worden geleverd

Uitgerekende datum:

De door de verloskundige aangegeven datum waarop de cliënt vermoedelijk circa 40 weken zwanger is.

 

2. Afname doula diensten

De afname van/het gebruik maken van de doula diensten is in principe altijd voor een koppel, de aanstaande moeder en haar (geboorte)partner. De zwangere/barende en/of kraamvrouw staat hierbij centraal staan. De periode, duur, intensiviteit e.d. van de doula diensten wordt vastgesteld in de overeenkomst tussen cliënt en doula.

 

3. Opleiding

De doula heeft in 2019 zowel de foundation als de advanced doula trainingen gevolgd bij BIA Amsterdam. In 2018 volgde zij de training tot Postpartum doula bij het Postnatal Support Network. Zij toont inzet om haar kennis up to date te houden en passende scholingen/trainingen/workshops e.d. te volgen. Doula Den Bosch is aspirant lid van de NBvD en lid van de Vereniging HypnoBirthing Nederland-België. Voor een actueel overzicht van opleidingen/scholing kijk op: https://www.douladenbosch.nl/over-de-doula/

 

4. Betaling en tarieven

Met het doen van (een gedeelte van) de betaling geeft de cliënt akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden zoals verstrekt door de doula. Binnen één week na het tekenen van de ‘Doula overeenkomst’ doet de cliënt een aanbetaling van de helft van het verschuldigde bedrag. De tweede helft is uiterlijk met ingang van week 36 van de zwangerschap betaald door de cliënt aan de doula. De exacte bedragen, rekeningnummer en naam rekeninghouder wordt door de doula doorgegeven aan de cliënt.  Bij een last minute overeenkomst dient het volledige verschuldigde bedrag z.s.m. na het tekenen van de overeenkomst betaald te worden, uiterlijk vóór de uitgerekende datum. Indien er niet tijdig betaald wordt, vervalt de overeenkomst. Als de diensten wel geleverd zijn blijft de cliënt betalingsverplichtigde.

Na afloop volgt eventueel een betaalverzoek voor gemaakte reiskosten, benzine, aanschaf van producten, parkeerkosten e.d., oftewel kosten die door de doula gemaakt zijn ten behoeve van de cliënt.

De factuur volgt achteraf, na volledige betaling en na gebruik diensten op naam van de cliënt (d.w.z. de zwangere/resp. kraamvrouw). De factuur voor de doula diensten kan ingediend worden bij de zorgverzekering. Vergoeding is echter niet gegarandeerd en sterk afhankelijk van het zorgpakket van de cliënt. Actuele tarieven/ kosten staan vermeld op de website van Doula Den Bosch. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

 

5. Annulering door cliënt

Annulering na aanbetaling: Als een cliënt zich terugtrekt nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er altijd 100 euro voor reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Tot zes weken voor de uitgerekende datum kun je als cliënt de afname van de doula diensten annuleren. Cliënt ontvangt dan de aanbetaling min de 100 euro terug, tenzij er al gebruik is gemaakt van een prenatale sessie of cursus binnen de doula diensten, dan wordt dit ook doorberekend.

Annulering vanaf zes weken voor uitgerekende datum (week 34 zwangerschap): Bij deze latere annulering ontvangt de cliënt de aanbetaling niet terug maar kan de overeenkomst eventueel wel, in goed overleg, ontbonden worden. Hiervoor dienen gegronde redenen te zijn, zoals een extreme vroeggeboorte/miskraam of verhuizing naar buiten het werkgebied van de doula.

Een miskraam (na 12 weken zwangerschap) of vroeggeboorte (na 24 en voor 37 weken zwangerschap) is financieel voor eigen risico van de cliënt. Er wordt geen betaling geretourneerd door de doula aan de cliënt, als de twee sessies binnen de afgesproken overeenkomst al hebben plaatsgevonden. In alle gevallen van annulering kan er in overleg besproken worden of de cliënt op een ander moment alsnog begeleid wil worden door de doula. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwe zwangerschap en/of geboorte of door (postpartum) doula diensten.

 

6. Annulering door doula

Annulering na aanbetaling: Als de doula zich terugtrekt nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er altijd 100 euro voor reeds gemaakte kosten in rekening gebracht bij de cliënt. Tot zes weken voor de uitgerekende datum kan de doula het leveren van de diensten annuleren. Cliënt ontvangt dan de aanbetaling min de 100 euro terug, tenzij er al sessie of een cursus binnen de doula diensten is geweest, dan wordt dit doorberekend.

Annulering vanaf zes weken voor uitgerekende datum (week 34 zwangerschap): Bij deze latere annulering ontvangt de cliënt de aanbetaling niet terug als deze al gebruikt is (d.w.z. één of meerdere afspraken hebben al plaatsgevonden), maar kan de overeenkomst eventueel wel, in goed overleg, ontbonden worden. Hiervoor dienen gegronde redenen te zijn, zoals een verhuizing van de doula naar een ander werkgebied, ziekte van de doula of van haar naaste gezins-/familieleden of een geschil over de diensten. Kortom, reeds gemaakte kosten worden doorberekend en betaald door cliënt.

 

7. Afspraken, oproepbaarheid en aanwezigheid

De doula en de cliënt hebben tijdens de zwangerschap minimaal drie (afhankelijk van gekozen pakket) uitgebreide contactmomenten in de vorm van afspraken in de zwangerschapsperiode (zogenaamde prenatale sessies). Deze afspraken kunnen gesprekken of ingevuld worden met praktische voorbereidingen zoals ontspanningsoefeningen, technieken voor de partner en het maken van een geboorteplan.

Deze afspraken kunnen plaats vinden op het huisadres van de cliënt of op een andere locatie, bijvoorbeeld bij de verloskundigenpraktijk, tijdens een wandeling buiten of via online media zoals Teams of Zoom. De eerste afspraak tijdens de zwangerschap vindt plaats nadat de doula en de cliënt met elkaar de overeenkomst zijn aangegaan, bij voorkeur rond week 20. De eventuele tweede afspraak vindt plaats in de periode tussen de 25e en 30e week. En de derde of laatste afspraak vindt bij voorkeur plaats in de periode tussen de 34e en 37e week van de zwangerschap.

Rondom de uitgerekende datum wordt het contact geïntensiveerd. Er is dan bij voorkeur wekelijks, op een vast moment een contactmoment tussen de zwangere en de doula waarin een update wordt gedeeld. Dit kan telefonisch in een gesprek of via Whats App of mail.

Na de geboorte is er minimaal één afspraak, bij voorkeur in de eerste week na geboorte. Hierin wordt de geboorte nabesproken in combinatie met een kraambezoekje. Na 6 weken postpartum volgt er bij behoefte nog een afspraak waarin de doula diensten worden afgesloten en geëvalueerd. Deze laatste afspraak wordt bij voorkeur telefonisch gedaan. De cliënt wordt ook gevraagd om een evaluatie/review ‘op papier’ te zetten die die doula kan gebruiken voor PR doeleinden. De cliënt geeft daarbij aan of deze woorden al dan niet met vermelding van eigen naam, anoniem of anders geciteerd mogen worden.

De doula is oproepbaar (on call) voor begeleiding en aanwezigheid bij de geboorte. Dit is, tenzij anders overeengekomen, vanaf week 38 tot en met week 42 van de zwangerschap van de cliënt. Eerder en later is in overleg zeker ook mogelijk, maar hiervoor staat de doula niet standaard on call (actief oproepbaar). Extra contactmomenten of verlengde oproepbaarheid kunnen tegen betaling afgesproken worden. In de overeenkomst worden de contactmomenten vastgelegd. De intensiviteit van het contact is afhankelijk van het gekozen pakket, d.w.z. welke overeenkomst de cliënt en de doula met elkaar zijn aangegaan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Doula Den Bosch. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

Cliënt betrekt de doula actief door het aangeven van (mogelijke) tekenen van aanstaande geboorte. D.w.z. de cliënt informeert de doula (telefonisch/mondeling) zodra zij vermoedt dat het geboorteproces is gestart, kan starten of aan het vorderen is. Als de doula door de cliënt opgeroepen wordt, wordt er in overleg besproken of de doula al ter begeleiding naar de cliënt komt, of dat telefonische ondersteuning nog afdoende is. De doula streeft ernaar om binnen 1 tot 1,5 uur na oproep aanwezig te zijn bij de cliënt (tevens afhankelijk van reistijd en afstand).

Indien de doula niet aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte of onvoorziene afwezigheid, regelt zij, indien beschikbaar en mogelijk in de situatie, in overleg met de cliënt een back-up doula. Als deze situatie te voorzien is, dan wordt er tijdens de zwangerschap een kennismaking tussen de cliënt en back-up doula geïnitieerd door de doula. Deze eventuele back-up doula ontvangt een deel van het afgesproken bedrag om haar onkosten en inzet te dekken. Dit is dus een achtervang om te voorkomen dat de cliënt onverhoopt zonder doula komt te staan.

De doula blijft tijdens het geboorteproces aanwezig bij de cliënt zolang als de cliënt dit wenst en zolang het voor de doula fysiek en mentaal verantwoord is. Na de geboorte blijft de doula tot circa 2 uur hierna aanwezig. Indien de doula aangeeft niet meer verantwoord begeleiding te kunnen geven aan de cliënt, streeft zij ernaar om bijvoorbeeld een slaappauze te nemen, (tijdelijk) naar huis te gaan of een back-up doula in te schakelen. Het afbreken van de doula begeleiding door de doula gebeurt alleen in het uiterste geval. Als de cliënt ervoor kiest om de doula niet op te roepen voor de geboorte, wordt er geen restitutie van het betaalde bedrag gedaan. Hetzelfde geldt als de cliënt de doula te laat inschakelt waardoor zij, buiten haar eigen toedoen om, niet op tijd aanwezig kan zijn voor de geboorte.

 

8. Doula diensten

De doula verzorgt enkel doula diensten, oftewel, zij verricht doula gerelateerde activiteiten binnen haar expertise. De doula voert geen medische handelingen uit, noch voor de moeder of de baby en ondersteunt de verloskundige of kraamzorg niet bij medische handelingen. Mogelijke activiteiten die passen in het takenpakket van de doula zijn te lezen op de website van Doula Den Bosch en worden ook in overeenstemming tussen cliënt en doula vastgesteld. https://www.douladenbosch.nl/doula-voor-mij/

 

9. Aansprakelijkheid en gedragscode

De doula is op geen enkele wijze en op geen enkel moment verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verloop van de zwangerschap en/of de geboorte noch voor de afloop. Zij handelt naar eer en geweten en binnen haar eigen expertise. De doula zal het ook aangeven aan de zwangere/barende/kraamvrouw en/of partner als zij denkt dat er op enig moment een andere (medische resp. psychisch of fysiek) expertise nodig is.

Bij een klacht over de diensten van Doula Den Bosch kan de cliënt en/of de zorgverlener (verloskundige/gynaecoloog) contact opnemen met de NBvD (Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s). Daar kan een klachtenprocedure worden gestart. Uiteraard is het wenselijk dat cliënt of zorgverlener en doula hierover samen ook in gesprek gaan. Doula werkt grotendeels volgens de gedragscode van de NBvD, deze is te vinden op: https://nbvd.nl/voor-doulas-2/gedragscodes/

 

10. Locatie en bijkomende kosten

De doula geeft begeleiding voor zowel geboorte in huislijke sfeer (thuisbevalling) als in een ziekenhuis of geboortecentrum. Ook als er vanuit de cliënt het voornemen/de wens is voor een thuisbevalling maar er wordt verplaatst naar een andere locatie, dan gaat de doula mee daar naar toe of zal daar naar toe komen. Voorwaarden dat dit binnen het werkgebied van de doula is, dat de doula welkom is/werkzaam mag zijn op deze locatie en anders in overleg. Eventuele  te maken reiskosten worden naderhand deels gefactureerd op de cliënt. Ook overige (onvoorziene) kosten worden in alle gevallen achteraf gefactureerd. Een voorbeeld hiervan zijn parkeerkosten, of kosten voor eten en drinken bij lang verblijf, d.w.z. ook bij een thuisbevalling of een andere locatie, bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Als de locatie (woning cliënt/ziekenhuis e.d.) verder is dan 10 km enkele reis rijafstand van het woonadres van de doula met postcode 5275, dan wordt er 23 cent per km aan vergoeding gerekend. Ook komen er reiskosten bij indien totale reistijd retour meer dan 30 minuten is. Daarvoor wordt  50 euro per uur gerekend.

 

  1. Covid-19 / Corona-toevoeging

Gedurende de aanwezigheid van het Coronavirus past de doula de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid toe. Per dag kijken we wat dat betekent voor de begeleiding van de cliënt. Uitgangspunt hierbij is dat de doula fysiek aanwezig is tijdens het geboorteproces, indien de verantwoordelijke/dienstdoende verloskundige/gynaecoloog hiervoor toestemming geeft.

In het geval dat fysieke aanwezigheid niet mogelijk is, zal in overleg met de cliënt en zorgverlener naar een passend alternatief worden gekeken, bijvoorbeeld door begeleiding via Jitsy of WhatsApp videobellen. De doula blijft te allen tijde begeleiding bieden, binnen de mogelijkheden die de situatie biedt. De doula is terughoudend in onnodig fysiek contact tijdens zwangerschap en geboorte met de cliënt, partner, baby en andere aanwezigen, zoals verloskundige en kraamzorg. Tijdens het geboorteproces zorgt de doula indien wenselijk voor beschermende/preventieve maatregelen zoals een goede persoonlijke hygiëne, regelmatig handen wassen en eventueel op verzoek het dragen van een mond-neusmasker.